วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555วันที่ 7 กันยายน 2555
ภาคเช้า
วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทดลองสอน ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณรอบๆโรงเรียน กล่าวขอบคุณคณะครู ผู้ริหาร และนักเรียนทุกคน มอบของขวัญที่ระลึกแก่โรงเรียน เข้าสอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.2 แทนครูที่ลาไปราชการ
ภาคบ่าย
เข้าสอนแทนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นป.6 ร้องเพลงอำลา ปล่อยแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันที่ 6 กันยายน 2555
ภาคเช้า
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นป.6 วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Where are you going? และให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่มีต่อครูผู้สอนในระยะเวลา 1 เดือนที่มาสอนที่นี่
ภาคบ่าย
ดูแลนักเรียนอนุบาล 1 ให้นักเรียนนอนและดื่มนม

วันที่ 5 กันยายน 2555
ภาคเช้า
สอนวิชา ศิลปะให้กับนักเรียนชั้นป.3 แทนครูไปราชการ
ภาคบ่าย
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นป.3 วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง The season และให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่มีต่อครูผู้สอน

วันที่ 4 กันยายน 2555
ภาคเช้า
สอนวิชาประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นป.6 รื่องประชาคมอาเซียน แทนครูที่ลาไปราชการ
ภาคบ่าย
ควบคุมดูแลเด็กป.1 แทนครูที่ลาไปราชการ

วันที่ 3 กันยายน 2555
ภาคเช้า
ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน เข้าสอนแทนชั้นป. 1
ภาคบ่าย
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นป.3 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Place


 

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
เข้าสอนแทนครูที่ลาไปราชการสอนวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นป. 3
ภาคบ่าย
ศึกษาพืชพรรณ บริเวณรอบๆโรงเรียน แล้วรวบรวมเข้าเล่ม

วันที่ 30 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
ดูแลนักเรียนกวาดขยะ สอนชั้นป. 1 ทั้งวัน ช่วงเช้าสอนวิชา ศิลปะกับประวัติศาสตร์
ภาคบ่าย
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเรียนรู้ศึกษา แท็บเล็ต

วันที่ 29 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
ช่วยครูจัดการเรื่องแท็บเล็ต ติดรายชื่อที่ตัวเครื่อง และอุปกรณ์ เพื่อเตรียมแจกให้นักเรียนชั้นป. 1
ภาคบ่าย
ช่วยแจกแท็บเล็ตให้นักเรียน พร้อมถ่ายรูปคู่นักเรียนกับผู้ปกครอง และช่วยกันสอนวิธีการใช้แก่นักเรียน

วันที่ 28 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นป.6เข้า เรื่อง Occupation ต่อจากคาบที่แล้ว
ภาคบ่าย
ช่วยจัดป้ายนิเทศน์ให้ครูชั้นป. 1 เรื่อง ยุงลาย

วันที่ 27 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นป.3 โดยให้เด็กนักเรียนทำ Family tree
ภาคบ่าย
เข้าสอนวิชาสุขศึกษาชั้นป.2 แทนครูที่ลาไปราชการ

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า-ภาคบ่าย พานักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนวัดชลธาราม
วันที่ 21 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
ดูแลนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง ดูแลนักเรียนชั้นป.6 เข้าสอนวิชา ภาษาอังกฤษ
ภาคบ่าย
ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานวิชาการ Spelling be


วันที่ 20 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
จัดป้ายนิเทศน์โครงงานคุณธรรม เพื่อเข้าแข่งขันงานวิชาการที่โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ
ภาคบ่าย
ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานวิชาการ Spelling be


วันที่ 17 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
ช่วยดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน เก็บเง็นสะสมออมทรัพย์นักเรียนชั้นป.5
ภาคบ่าย
ช่วยครูพี่เลี้ยงทำสมุดคำศัพท์ให้กับนักเรียนชั้นป.6

วันที่ 16 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานวิชาการ Spelling be
ภาคบ่าย
ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานวิชาการ Spelling be และ Story telling


วันที่ 15 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
เข้าสอนวิชาคณิตศาสตร์แทนครูที่ไปราชการ
ภาคบ่าย
ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานวิชาการ Spelling be


วันที่ 14 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นป.6 วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation
ภาคบ่าย
จัดป้ายนิเทศน์การ์ดวันแม่ติดไว้ที่ห้องปฎิบัติการทางภาษา


วันที่ 10 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
เข้าสอนวิชา ภษาาอังกฤษชั้นป. 6 ให้นักเรียนทำการ์ดอวยพรวันแม่พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม
ภาคบ่าย
ให้นักเรียนป. 4 ทำการ์ดวันแม่


วันที 9 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นป.3 วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง My family 
ภาคบ่าย
เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 1 วิชาศิลปะ และวิชาการงาน

วันที่ 8 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
สอนวิชา คณิตศาสตร์ แทนครูที่ลาไปราชการ
ภาคบ่าย
เข้าสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นป. 5

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555


แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

วันที่ 6 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
07:20 ถึงรร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92
08:00 เข้าแถวเคารพงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง แนะนำตัวกับคณะครู ผู้บริหาร และนักเรียน
09:00-16:00 เข้าร่วมอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พร้อมครูพี่เลี้ยง ณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ 7 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
07:30  ถึงโรงเรียน ควบคุมนักเรียนเก็บขยะ ทำความสะอาดห้องเรียน
08:00 เข้าแถวเคารพงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
09:00 เข้าสอนแทนครูวิชาศิลปะ ชั้น ป. 4/2
ภาคบ่าย
13:00 สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 6/1
15:30 ส่งนักเรียนกลับบ้าน
16:00 กลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Learning Log 5

สัปดาห์นี้กลุ่มของดิฉันได้จัดทำการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้นำเอาหน่วยการเรียนรู้ของสัปดาห์ที่แล้วมา 1 หน่วยซึ่งได้แก่หน่วยการเรียนรู้ At School เพื่อที่จะมาจัดทำการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งรายละเอียดต่างๆก็มีดังนี้


การออกแบบการจัดการเรียนรู้

หลักฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้
ชื่อ/อุปกรณ์
ชั่วโมง
1.สมุดคำศัพท์เกี่ยวกับคำสั่งต่างๆในห้องเรียน
1.ครูสอนคำศัพท์เกี่ยวกับคำสั่งและคำขอร้องต่างที่ใช้เป็นประจำในห้องเรียน
- ใบความรู้
- สมุดคำศัพท์
- บัตรคำและบัตรภาพ

4
2.แบบฝึกหัดจับคู่คำสั่งภาษาอังกฤษที่ตรงกับภาษาไทยให้ถูกต้อง
2.ครูฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์และแปลความหมายพร้อมครู
3.แบบฝึกหัดจับคู่คำสั่งกับรูปภาพให้ถูกต้อง
3.ครูสุ่มนักเรียนให้ยกตัวอย่างประโยคคำสั่งหรือคำขอร้อง
4.เล่นเกม Simon Say
4.ครูให้นักเรียนจับคู่คำสั่งภาษาอังกฤษที่ตรงกับภาษาไทยให้ถูกต้อง
5.ให้นักเรียนจับคู่รูปภาพให้ตรงกับคำสั่ง
6.ทบทวนบทเรียนด้วยการเล่นเกม Simon Say เพื่อทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนLearning Log 4

สัปดาห์นี้ทางกลุ่มของดิฉันได้จัดทำหน่วยการเรียนรู้ขึ้นมา 3 หน่วย ซึ่งได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ At School, All year long และหน่วยการเรียนรู้ My Family ซึ่งทั้ง 3 หน่วยนี้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ เพราะในแต่ละหน่วยจะประกอบไปด้วย ตัวชี้วัด เป้าหมาย และหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ชื่อหน่วย At School
เป้าหมายการเรียนรู้
สาระสำคัญ : ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ายๆที่ฟังและอ่าน ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้
1.1  .5/1

1.2  .5/2


4.1  ป.5/1
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำง่ายๆที่ฟังและอ่าน
ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ

พูด และอ่าน/เขียน ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
-แบบฝึกหัดจับคู่คำสั่งภาษาอังกฤษให้ตรงกับความหมายในภาษาไทย
-สมุดคำศัพท์เกี่ยวกับคำสั่งต่างๆในห้องเรียน
-แบบฝึกหัดจับคู่คำสั่งกับรูปภาพ
-ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและอ่าน
-วาดภาพเกี่ยวกับโรงเรียนของตนเองพร้อมเขียนบรรยายสั้นๆ
-พูดในหัวข้อ My best friend


คุณลักษณะ : ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ

ชื่อหน่วย All year long
เป้าหมายการเรียนรู้
สาระสำคัญ : ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้
2.1  .5/2


2.1  .5/3ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
-แบบฝึกหัดถาม-ตอบเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา

-ทำการ์ดพร้อมบรรยายเกี่ยวกับเทศกาลและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
-จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสำคัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
คุณลักษณะ : ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ

ชื่อหน่วย My Family
เป้าหมายการเรียนรู้
สาระสำคัญ : พูด/เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้
ต 1.2  .5/4


พูด/เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว
-family tree
-เขียนบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวของฉัน
-แบบฝึกหัดเติมคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว

คุณลักษณะ : ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบLearning Log 3

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา
คำชี้แจง  ให้นักศึกษาวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางและบันทึกผลการศึกษาวิเคราะห์ลงในแบบบันทึกการวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา
สาระที่ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต.. เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น
ความรู้
ทักษะ/กระบวนการ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ายๆที่ฟังและอ่าน
คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำง่ายๆ
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง
มุ่งมั่นในการทำงาน
. อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน
อ่านออกเสียงข้อความ
ทักษะการเปรียบเทียบ
ใฝ่เรียนรู้
. ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ตรงความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน
คำศัพท์ ประโยค และข้อความ

เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษ
. บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่ายๆหรือเรื่องสั้น
บทสนทนา นิทานเรื่องสั้น
จับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและอ่าน
สนใจและตอบคำถาม